ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས——ན་ཆུང་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ།

[སྤེལ་དུས། 2017-12-19]

ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས——ན་ཆུང་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ།

ལས་རབ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6dd53.jpg

 说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6f55b.jpg  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ།  ལས་རབ་རྡོ་རྗེས་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com    WWW.qhmcbs,com 

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b72b62.jpg 

དཔེ་ཚོགས་ཇུས་འགོད་པ། བསོད་ལོ།   སྒྲོལ་མ་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ། ཀྲའོ་ཝེ།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b76005.jpg

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    890mm×1240mm  1/32 ཡིག་གྲངས། ཁྲི 13

དཔར་ཤོག   6.25               དཔར་གྲངས།  1-2 000

པར་གཞི།   20134འི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2014ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7bc0c.jpg

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-2339-1      རིན་གོང་། སྒོར15.00

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7e813.jpg

  (པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

  (ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

     དེབ་འདི་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན། དེབ་ཧྲིལ་བོར་ལེའུ་བཞི་རུ་བགོས་ཡོད་དེ། ལེའུ་དང་པོ་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོའི་གསོ་སྐྱོང་གི་སྐོར། ལེའུ་གཉིས་པ་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོའི་སློབ་གསོའི་སྐོར། ལེའུ་གསུམ་པ་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར། ལེའུ་བཞི་པ་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་སྐྱེ་བོའི་འགན་འཁྲིའི་སྐོར་བཅས་སོ།།

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག