ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས——རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།

[སྤེལ་དུས། 2017-12-19]

ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས——རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།

 

ལྷ་དཔལ་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6dd53.jpg

 说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6f55b.jpg  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ། ལྷ་དཔལ་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com    WWW.qhmcbs,com 

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b72b62.jpg 

དཔེ་ཚོགས་ཇུས་འགོད་པ།   བསོད་ལོ།   སྒྲོལ་མ་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྒྱལ་མཚན།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ། ཀྲའོ་ཝེ།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b76005.jpg

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    7890mm×1240mm  1/32 ཡིག་གྲངས། ཁྲི 15

དཔར་ཤོག   7.375               དཔར་གྲངས།  1-2 000

པར་གཞི།   2014ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2014ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7bc0c.jpg

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-2332-2      རིན་གོང་། སྒོར15.00

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7e813.jpg

  (པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

  (ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

    ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས་ལས རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་ཆེད་དུ་སྒྲིག་སྒྱུར་བྱས་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་ཆ་འདིའི་ནང་དུ་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དང་། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁོངས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རིགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་དང་གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་འགན་འཁྲི་སོགས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞོར་དུ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་བོད་འགྱུར་མ་ཆ་ཚང་དུ་བཀོད་ཡོད་པས། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་དཔེ་ཆ་སྤྱོད་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག