སྟག་མོ་གསེར་རྫོང་།

[སྤེལ་དུས། 2017-12-19]

སྟག་མོ་གསེར་རྫོང་།

 

 
 

ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤད།

དབང་གྲགས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་དང་དག་སྒྲིག་བྱས།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6dd53.jpg

 说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6f55b.jpg  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ།  སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com    WWW.qhmcbs,com 

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b72b62.jpg 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བཀྲ་རྒྱལ།

བར་གཞི་འཆར་འགོད་པ། ཝང་ཞའོ་ཅན།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b76005.jpg

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    850mm×1168mm  1/32 ཡིག་གྲངས། ཁྲི29

དཔར་ཤོག   14.375               དཔར་གྲངས།  1-1 500

པར་གཞི།   2014ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2014ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7bc0c.jpg

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-2345-2      རིན་གོང་། སྒོར29.00

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7e813.jpg

  (པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

  (ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

       སྟག་མོ་གསེར་རྫོང་ཞེས་པའི་སྒྲུང་དཔེ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀྱིས་བཤད་པའི་སྒྲ་ཕབ་ངོ་བཤུས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། སྒྲུང་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བདུད་རྒན་ཐེ་ལེ་ཞེས་པར་ཨ་ནེ་གོང་སྨན་རྒྱལ་མོ་ཡིས་ལུང་བསྟན་རྫུན་མ་གསུངས་པས་གླིང་གི་ཕྱོགས་སུ་དམག་གྲལ་བསྒྲིགས་པར་གེ་སར་གྱིས་མཁྱེན་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱལ་ཁག་ནས་དམག་བསྡུ་མཛད་དེ། བདུད་ཀྱི་བློན་པོ་ཆེ་དྲག་མང་པོ་རེ་རེ་བཞིན་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་བླངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བྱུང་རིམ་ལེགས་པོ་ཞིག་གོ།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག