དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་ཉིང་བཅུད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་པོད་བཅུ་གསུམ་པ།《ལམ་རིམ》

[སྤེལ་དུས། 2013-01-21]

 

དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་ཉིང་བཅུད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་པོད་བཅུ་གསུམ་པ།

《ལམ་རིམ》

རྩོམ་པ་པོ། 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས།

པར་ཐེངས།2011ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།2011ལོའི་ཟླ12བར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།32

དཔེ་རྟགས།ISBN 9787542016706

རིན་གོང་།སྒོར93.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

   དཔེ་ཆ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་དུ་སྤེལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དགེ་ལེགས་པའི་རྩ་བའི་གསུང་རབ་ཅིག་ཀྱང་ཡིན། དེས་གཙོ་བོ་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐའ་དག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱས་བཤད་གསུང་བར་མ་ཟད། བླ་ན་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལའང་རྒྱས་བཤད་གནང་བ་རེད།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག