དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་ཉིང་བཅུད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་པོད་བཅུ་པ།《འདུལ་བ》(2)

[སྤེལ་དུས། 2013-01-21]

དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་ཉིང་བཅུད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་པོད་བཅུ་པ།

《འདུལ་བ》(2)

རྩོམ་པ་པོ།  རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

པར་ཐེངས།2011ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།2011ལོའི་ཟླ12བར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།32

དཔེ་རྟགས།ISBN 9787542016690

རིན་གོང་།སྒོར93.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། 

   འདུལ་བའི་གླེང་འབུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་སྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་བོས་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་ཅན་ཇི་སྙེད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཤིང་། གཙོ་བོ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བླངས་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་སྲུང་བར་བྱེད་པ་ལས་སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཐབས། ཉམས་ན་ཕྱིར་འཆོས་པའི་ཐབས་བཅས་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལས་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆེས་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད་པ་ཞིག་ལེགས་སོ།།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག