སྤྱོད་འཇུག་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

[སྤེལ་དུས། 2013-03-22]

 

 

སྤྱོད་འཇུག་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ།  ཞི་བ་ལྷ།

པར་ཐེངས།  2008ལོའི་ཟླ3པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2008ལོའི་ཟླ3པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།  32

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-0512-X

རིན་གོང་།  སྒོར19.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

  དེབ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས་པ་ཡིན། བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དཔལ་ཞི་བ་ལྷས་བརྩམས་པའི་སྤྱོད་འཇུག་གི་རྩ་བའི་ཚིག་འགྲེལ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་རྩ་བ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྲིས་ཡོད་པས་ཚིག་བསྡུས་ཆེ་ལ་ནང་དོན་ཟབ་པར་བརྟེན་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བློས་འཆུན་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།  དེས་ན་རྗེ་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་བྱང་ཆུང་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་པ་དང་།  སྡིག་པ་བཤད་པ།  བག་ཡོད་བསྟན་པ།  ཤེས་བཞིན་སྲུང་བ།  བཟོད་པ་བསྟན་པ།  བརྩོན་འགྲུས་བསྟན་པ།  བསམ་གཏན་བསྟན་པ།  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པ།  ཡོངས་སུ་བསྔོ་པ་བཅས་ལེའུ་བཅུའི་སྒོ་ནས་མིང་དང་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱས་པར་བཀྲལ།  འགྲེལ་བ་ཚེག་བདེ་ཞིང་གོ་སླ་བ།དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་མ་ཡིན་ཕྱིར།  ཀློག་པ་པོ་ལ་རང་སེམས་མྱོང་བ་དང་ཤེས་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་ཕན་པ་ངེས་ཅན་ཡོད་དོ།།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག