ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་རབས་མཛད་རྣམ།

[སྤེལ་དུས། 2014-04-15]

ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་རབས་མཛད་རྣམ།

 

སྒྲིག་པ་པོ། མཁན་པོ་དཔའ་བརྟན།

    མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com      དྲ་གནས།  WWW.qhmcbs,com 

 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།  ཤ་བོ་བསོད་ནམས།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ།  ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ།  ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས། ཟི་ལིང་མི་རིགས་པར་ཁང་།

པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    720mm×1000mm  1/32 བར་ཤོག 1 ཡིག་གྲངས། ཁྲི 15

དཔར་ཤོག   8.25               དཔར་གྲངས།  1-2 000

པར་གཞི།   2013ལོའི་ཟླ7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2012ལོའི་ཟླ7པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-1960-8  རིན་གོང་། སྒོར15.00

(པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

  ནང་དོན་མདོར་བསྡུས།

 

དེ་ཡང་འགྲོ་མགོན་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ་ནི་བོད་དུ་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།   དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོར་དགོན་པ་བཏབ་སྟེ་སློབ་མ་མང་པོ་བསྐྱངས་པས་ན་སྒམ་པོ་པར་ཡང་གྲགས།   ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་།   ལྷག་པར་དུ་ནང་རིག་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ནང་དོན་ནམ་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐད་ལ།    མདོ་དང་སྔགས་གཉིས་མི་འགལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྲོལ་སྐྱོང་བ་དང་ཕན་ཚུན་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་ནས་བསྟུན་པ་འགལ་མེད་དུ་སྐྱོང་བ་བཅས་སོ།།

ནང་དོན་ལ།    གོང་མའི་སྐྱེས་རབས་དང་།    རྣམ་ཐར།    མཛད་འཕྲིན་ཁྱབ་རྒྱུན།   གཞན་པའི་བསྟོད་ཚོགས་ཏེ་བཞིས་སྒོ་ནས་བརྗོད་ཡོད་དོ།།

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག