དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་དེབ་ཕྲེང་། ཁག་གཉིས་པ《སྡོམ་པ་སྲུང་བ》

[སྤེལ་དུས། 2013-01-21]

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་དེབ་ཕྲེང་། ཁག་གཉིས་པ《སྡོམ་པ་སྲུང་བ》

རྩོམ་པ་པོ།  ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་།

པར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ1པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2011ལོའི་ཟླ1པོར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དེབ་ཚད།  32

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-1536-5

རིན་གོང་།  སྒོར 21.00

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

   དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ཅོ་ནེ་ཡུམ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲུང་གཏམ 《རྣམ་སྨིན》དང་། 《སྡོམ་པ་སྲུང་བ 》《སེམས་ཁུར བར་ཆད 》《ཕྱིར་ལོག་པ》 བཅས་བདམས་ཡོད། དེ་ལས་དེང་རབས་ཀྱི་གྲྭ་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་པ་བཅས་ཀྱི་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་ཚོར་འདུ་དང་མངར་སྐྱུར་ཁ་གསུམ་གྱི་བྲོ་བ་ཞིག་འདུས་ཡོད་པས། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོས་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཟིགས་པར་འཚལ།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག