ཤེས་བྱ་དྲིས་བརྒྱ་བ།————ཀྲུང་གོའི་ཞིང་ལྗོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར།

[སྤེལ་དུས། 2014-05-05]

ཤེས་བྱ་དྲིས་བརྒྱ་བ།————ཀྲུང་གོའི་ཞིང་ལྗོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར།

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས།

    མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྡོད་གནས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།810001

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར/0971-6123221           འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/0971-6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com     དྲ་གནས།  www.qhmzcbs.com

 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།   ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ།  འབྲུག་མོ་བྱམས།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ།  ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

འགྲེམས་སྤེལ།  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་།  ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།                        པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད    880mm×1230mm 1/24        ཡིག་གྲངས། ཁྲི 10

དཔར་ཤོག   7.5                 དཔར་གྲངས། 1-3000

པར་གཞི།    2012ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2012ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྟགས།  ISBN 978-7-5420-1846-5      རིན་གོང་། སྒོར20.00

(པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

 

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

དེང་གི་དུས་འདི་ནི་རྣ་དབང་འཕྲོག་ཅིང་མིག་དབང་འཕྲུལ་དུ་འཇུག་པའི་འཇིག་རྟེན་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པས།  ན་ཆུང་བྱིས་པ་དག་གིས་བྱ་དངོས་ཁྲ་ཁྲ་རིག་རིག་དང་རང་བྱུང་གི་མཐོང་སྣང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་རིག་ན་མཚར་སྣང་དང་བཅསགནམ་སྔོན་པོའི་མཐོ་ཚད་ག་འདྲ་ཡིན་པདང་དོག་མོའི་མཐུག་ཚད་ག་འདྲ་ཡིན་པའདབ་ཆགས་ལ་གཤོག་པ་ཐོགས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་པདགུན་ཐོག་ཁ་བ་འབབ་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་པསོགས་དྲི་བ་མང་བོ་ཞིག་གདོན་སྲིད། 

བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་དྲི་བ་འདི་དག་གོ་སླ་ཞིང་བྱིས་བློས་ཁེངས་འདུག་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  དོན་དངོས་ཐོག་བཤད་ན་རང་ང་ཁམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པས།  ཤུགས་ན་ཚན་རིག་གི་གནས་ལུགས་མང་བོ་ཞིག་ཤེས་ན་འདོད་པ་དེ་མངོན་འདུགན་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་འདོད་དང་མཚར་སྣང་གི་རེ་བ་དེ་བསྐང་བའི་ཆེད་དང་།  ཁྱད་པར་དུ་ན་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཚན་རིག་སློབ་གསོ་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་ཆེད།  ངེད་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ།དུས་རབས21པའི་ན་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འཚམ་པའིཤེས་བྱ་དྲིས་བརྒྱ་བཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་འདི་བསྒྲིགས་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡིན།  དཔེ་ཚོགས་འདིས་གོ་སླ་བའི་ཚིག་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འདྲ་རིས་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་དཀའ་ཞིང་དོན་ཟབ་པའི་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་དག་ཁ་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོད་པས།  ན་ཆུང་ཀློག་པ་པོ་དག་གིས་དཔེ་ཚོགས་འདིར་བལྟས་ན་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  ན་ཆུང་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཚན་རིག་ལ་དགའ་ཞིང་།  ཚན་རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སྤྲོ་སྣང་ཡང་སྐྱེད་སྲིང་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན། 

རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པོ་ནི་གསང་རྒྱའི་ཁྲོད་ན་གནས་པའི་ངོ་མཚར་སྟོང་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ཡིན་པས།  ན་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་དྲི་བ་བཏོན་ཅིང་འཇིག་རྟེན་འདི་ངོས་འཛིན་པ་དང་།  ཆུང་དུས་ནས་ཚན་རིག་ལ་མོས་པའི་སྤྲོ་སྣང་སྐྱེད་སྲིང་བྱས་ན།  ནར་སོན་རྗེས་རང་གི་བློ་རིག་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་ནས་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་མ་འོངས་པ་ཞིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག