བོད་ཀྭི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུགས་གཞི་ཀ་ཀོ་ལའི་ལྗོན་བཟང་།(སྨད་ཆ)

[སྤེལ་དུས། 2015-07-07]

བོད་ཀྭི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུགས་གཞི་ཀ་ཀོ་ལའི་ལྗོན་བཟང་།(སྨད་ཆ)

 

 

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

       དེབ་འདི་ནི་གསོ་རིག་ཆེད་སྦྱོང་བར་དམིགས་ནས་བསྒྲིགས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སྔོན་སྦྱོང་ཞིག་་རེད། ནང་དོན་གཙོ་བོར་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྩ་རྒྱུད། གྲུབ་པ་ལུས། འཕེལ་འགྲིབ་ནད། ཐ་མལ་ནད་མེད། ངོས་བཟུང་རྟགས། གསོ་བྱེད་ཐབས། ཉེས་གསུམ་གསོ་བ། ཁོང་ནད་གསོ་བ། ཚ་བ་གསོ་བ། ལུས་སྟོད་གསོ་བ། རྨ་གསོ། བྱིས་པ་གསོ་བ། གདོན་ནད་གསོ་བ་སོགས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གསོ་རིག་ཡན་ལག་ཕལ་ཆེ་བ་བསྡུས་ཡོད།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག