འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་གི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

[སྤེལ་དུས། 2015-07-07]

 

འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་གི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

 
ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

   དཔེ་དེབ་འདི་ནི་རྒྱའི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་ནས་སྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།    རྒྱལ་བསྡུས་འཚམས་པར་འཛམ་གླིང་འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་གྱི་ཤེས་རིག་གི་བྱུང་བ་དེ་གོ་སླ་ཞིང་གནད་དུ་ཁེལ་བའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པས།   རྒྱ་ཆེའི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་རིག་གནས་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་།     དེ་གཉིས་བར་དུ་ཁྱབ་ཆེ་ས་ནས་ཁྱད་པར་གང་གང་ཡོད་པ།     འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་གྱི་མཁས་པའམ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་གང་གང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་བློ་འབྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་པས་ངེས་པར་དུ་བལྟ་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་དོ།།

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག