སྐྱེས་རབས་རྣམ་གཉིས།

[སྤེལ་དུས། 2015-07-08]

སྐྱེས་རབས་རྣམ་གཉིས།

སྙན་གྲགས་ཀྱིས་བཤད།

སྙིང་བོ་ཚེ་རིང་གིས་དག་སྒྲིག་བྱས།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6dd53.jpg

 说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b6f55b.jpg  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་པ་པོ།  སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས།

སྡོད་གནས།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང10པ།  (810001)

འགྲེམས་སྤེལ་ཁ་པར།/0971-6123221    འདྲི་རྩད་ཁ་པར།/(0971)6138933

E-mail/qhmzcbs@sohu.com    WWW.qhmcbs,com 

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b72b62.jpg 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཤ་བོ་བསོད་ནམས།

དེབ་གཞི་འཆར་འགོད་པ། ཝང་ཞའོ་ཅན།

དཔར་སྐྲན་འགན་ལེན་པ། ཡིའུ་ཆིའུ་ཧྭ།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b76005.jpg

འགྲེམས་སྤེལ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་པུའུ། 

བརྒྱུད་འཚོང་། ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།              པར་འདེབས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།

དེབ་ཚད   850mm×1168mm  1/32 ཡིག་གྲངས། ཁྲི 19

དཔར་ཤོག   410.25               དཔར་གྲངས།  1-1 500

པར་གཞི།   2014ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

དཔར་ཐེངས།  2014ལོའི་ཟླ12པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7bc0c.jpg

དཔེ་རྟགས།   ISBN 978-7-5420-2363-6      རིན་གོང་། སྒོར21.00

说明: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\founder\fxzxml_1392774426191109232\d02788beb65f1418b7e813.jpg

  (པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་པས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཕོད)

  (ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱོས)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

 

       སྐྱེས་རབས་རྣམ་གཉིས་ཞེས་པའི་དེབ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གེ་སར་སྒྲུང་པ་གྲགས་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་གྲས་ཀྱི་དེབ་ཅིག་ཡིན།   དེབ་འདིའི་ནང་འཇང་གླིང་འཐབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་ཡོད་དེ།   དེ་ཡང་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གཙོས་དཔའ་རྟུལ་དུ་མའི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤན་པ་རྨེ་རུ་རྩེ་འཇང་གི་ཡུལ་མངགས་ཏེ།   འཇང་ཕྲུག་ཡུལ་ལྷ་ཐོག་འགྱུར་བཟུང་ནས་གླིང་ལ་ཁྲིད་པ་དང་།   གླིང་ཡུལ་ནས་འཇང་ཕྲུག་གིས་ལོ་དགུར་སྒྲུབ་པ་སྦྱངས་མཐར།  གླིང་གི་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་དང་འབྲེལ་ཏེ། འཇང་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ལྟ་བུ་དེ་དཀར་བོ་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད།

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག