གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར།  2016.6.1)

[སྤེལ་དུས། 2019-08-26]

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར།  2016.6.1)

 སྤྱི་ལོ2016.6.1

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགས  CN63--0011

ཚབ་རྟགས།55--12

སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས810001

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

གཙོ་སྒྲིག་པ།  སྐལ་བཟང་།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།  ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ། ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

སྤྱི་ཨང896པ།

ཁ་པར།  0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ།gjsnb2009@163/com

རིན་གོང་།   སྒོར0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར།  2016.1-2)(2.10)(དགུན་གནང་བསྡུས་དེབ

 སྤྱི་ལོ2016.2.10

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགས  CN63--0011

ཚབ་རྟགས།55--12

སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས810001

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

གཙོ་སྒྲིག་པ།  སྐལ་བཟང་།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།  ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ། ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

སྤྱི་ཨང881པ་ནས886པ།

ཁ་པར།  0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ།gjsnb2009@163/com

རིན་གོང་།   སྒོར0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

གངས་རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར།  2016.1-2)(2.1)(དགུན་གནང་བསྡུས་དེབ

 སྤྱི་ལོ2016.2.1

རྒྱལ་ནང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚགས་པར་ཐོ་འགོད་ཨང་རྟགས  CN63--0011

ཚབ་རྟགས།55--12

སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས810001

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་པར་དུ་བསྐྲུན།

གཙོ་སྒྲིག་པ།  སྐལ་བཟང་།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།  ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

མཛེས་རིས་བཀོད་སྒྲིག་པ། ཕྱུག་འཚོ་སྐྱིད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

སྡོད་གནས།ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་གྱི་སྒོ་ཨང10

སྤྱི་ཨང881པ་ནས886པ།

ཁ་པར།  0971--6141891

གློག་རྡུལ་འཕྲིན་སྒམ།gjsnb2009@163/com

རིན་གོང་།   སྒོར0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 Qinhai Etnic Publishing House Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག